Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromgruetze gruetze viatfu tfu
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball
Reposted fromgruetze gruetze viaNathanae Nathanae
6859 c646 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viamayamar mayamar
Reposted fromantichris antichris viavictorian victorian
5556 c912 500
Reposted fromniefajna niefajna
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viapirania pirania
5178 d8e5 500
Reposted fromneon neon viagabrielle gabrielle
the evilest little birdie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll
4716 676d 500
Reposted fromblank-page blank-page viaaffia affia
0612 8d75 500
włosy
Reposted fromdaysleeper daysleeper viairmelin irmelin
9689 7067
Reposted byi-love-pistachiosPugsyLover
5900 3c27
Reposted fromzciach zciach vianotorious-rookie notorious-rookie
5408 ae3c
Reposted fromMiziou Miziou viabiedronkakiller biedronkakiller
8830 dbed 500
Reposted fromoll oll
8025 345a 500
5357 5a20 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl