Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Prawdziwym sobą można być tylko w samotności, ale wówczas uwolniwszy się od presji otoczenia, człowiek ulega rozprężeniu, staję się chaotycznym zlepkiem przeciwstawnych uczuć, myśli i marzeń. Jednocześnie nie działając na otoczenie, nie dysponuje własnym odbiciem w otoczeniu; obraz samego siebie staje się nierealny - oscyluje między przeciwstawnymi biegunami. W ten sposób jedyna droga prowadząca do bycia sobą prowadzi na manowce chaosu i nierzeczywistości.
— Antoni Kępiński – Schizofrenia
Reposted bynysqui nysqui
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats
3022 2e6d 500


the little dinosaur
7654 ebf8 500
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viashillenya shillenya
Reposted fromRynn Rynn viagabrynia gabrynia
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viashillenya shillenya
7295 1d6b
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
8580 c486 500
Reposted fromkaiee kaiee viatomash tomash
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamuviell muviell
Reposted frommayamar mayamar viainaya inaya
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viafreeway freeway
Reposted fromRynn Rynn viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl