Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
1862 4e4c
5632 680d 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
2997 64db 500
Reposted fromfoina foina
Reposted fromFlau Flau viaszerszer szerszer
9318 c7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszerszer szerszer
Jestem najzwyklejszym z ludzi i nie umiem popełniać rzeczy szalonych. Nie umiem przejść przez życie jak burza, mnożąc nienawiść możnych i rozpacz biedaków. Nie umiem nic z tych rzeczy, które zachowują człowieka w pamięci innych. Lubię tylko szybko jeździć, czytać książki i trochę alkoholu od czasu do czasu.
— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viaoll oll
8155 9820 500
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viascorpix scorpix
5044 4376 500
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaMsChocolate MsChocolate
If you're happy and you know it,....
Reposted fromfightling fightling viaciarka ciarka
4517 386f 500
Reposted fromoll oll
7529 700c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
4118 af00
Reposted fromexistential existential
3606 bddf 500
Reposted fromoll oll
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viaoxytocin oxytocin
4954 7d28 500
Reposted fromvanite vanite viaikari ikari
3215 756f 500
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl