Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaciarka ciarka
9100 f1ce 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viasoko soko
Reposted fromFlau Flau
4586 708c
0712 b8e4 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer via42Maelstrom 42Maelstrom
5061 a353 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaSzczurek Szczurek
8419 d43a 500
Marta Zabłocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viafreeway freeway
9494 5455 500
Reposted frompunisher punisher viajagaanime jagaanime
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viaciarka ciarka
3403 77fa 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viashampain shampain


the power of reading
0066 4b4c
Reposted fromtotal1ty total1ty viaikari ikari
8578 1d1e
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka
0688 6b17 500
Little Miss Sunshine.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaciarka ciarka
1145 5af3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
6635 a129
Reposted fromtichga tichga viaciarka ciarka
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll
4262 69f8
Reposted fromxawery xawery viasomebodytolove somebodytolove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl