Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9311 75d7 500

online-cats:

How i prefer my cats to greet me.

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaciarka ciarka
Reposted fromFlau Flau
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaBrewOfLonging BrewOfLonging
0623 ea1f 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
5630 41aa 500
Miasto Poezji, Teatr NN, Lublin, fot. M. Krasuska
Reposted fromciarka ciarka
3444 f025 500
Reposted byhawak hawak
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viaoll oll
9602 ced0
Reposted fromsosna sosna viaszerszer szerszer
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8098 6a4e 500
Reposted frompunisher punisher viaredhairwitch redhairwitch
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi vialexxie lexxie
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
1862 4e4c
5632 680d 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
2997 64db 500
Reposted fromfoina foina
Reposted fromFlau Flau viaszerszer szerszer
9318 c7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszerszer szerszer
Jestem najzwyklejszym z ludzi i nie umiem popełniać rzeczy szalonych. Nie umiem przejść przez życie jak burza, mnożąc nienawiść możnych i rozpacz biedaków. Nie umiem nic z tych rzeczy, które zachowują człowieka w pamięci innych. Lubię tylko szybko jeździć, czytać książki i trochę alkoholu od czasu do czasu.
— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viaoll oll
8155 9820 500
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl